Bedrijfsoverdracht

blockOrange Bedrijfsoverdracht
Overweegt u uw bedrijf te verkopen en over te dragen? Heeft u daarbij behoefte aan begeleiding? KoKo Kroup werkt uitsluitend in opdracht van de verkoper, gezonde partijen die veelal op zoek zijn naar strategische kopers. Niet in de rol van bedrijfsmakelaar of taxateur, maar in de rol van overnameadviseur met een goede (economische) kennis van uw markt. Een adviseur die aan de hand van een reëel toekomstbeeld kijkt naar de toekomstige waarde van uw bedrijf voor de koper. Uiteraard in samenwerking met de accountant, die vanuit zijn gedragscode gehouden is aan het voorzichtigheidsbeginsel en een primair kijkt naar het financieel-administratieve verleden. Of de makelaar / taxateur die in zijn taxatierapport uit moet gaan van de waarde in het vrije economische verkeer en er voor in moet staan dat er ook voor die waarde binnen een redelijke termijn verkocht kan worden.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden bij de verkoper in rekening gebracht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief reiskosten en exclusief BTW). Het staat u vrij ons extra te belonen indien u tevreden bent over het behaalde resultaat. De hoogte van de succesvergoeding die wij vooraf overeen komen, kunt u zelf bepalen.

Overweegt u uw bedrijf te verkopen en over te dragen? Neem dan contact met ons op of download hier de brochure Bedrijfsoverdracht.

Een aantal ondernemers in de assurantiebemiddelingsbranche overweegt de activiteiten te staken en het bedrijf of de assurantieportefeuille over te dragen of te verkopen. Als de opgebouwde assurantieportefeuille beperkt van omvang is en er geen personeel (in loondienst) of inventaris overgedragen hoeft te worden, is het van belang dat de kosten van de overname of overdracht voor de verkoper en de koper beperkt blijven. Alleen dan wordt een optimaal financieel resultaat behaald.

blockOrange Type kopers
De kopers van uw bedrijf zijn onder te verdelen in 4 categorieën:

  • De strategische koper
  • Het management (Management Buy-Out) of een familielid
  • De Management Buy-In (MBI)kandidaat
  • De financiële koper

Iedere categorie kent zijn eigen prijs en betalingsvoorwaarden en meewerkperiode van de verkopende aandeelhouder. Er zijn nog steeds veel financiële kopers en makelaars op koopjes jacht. Zij kijken alleen maar naar het verleden en dragen weinig vertrouwen in de toekomst uit. Het overnamebeleid is gericht op zo snel en goedkoop mogelijk integreren en saneren. Dit soort kopers is vooral interessant indien uw bedrijf een slechte financiële performance kent en op korte termijn verkocht moet worden. Vooral strategische kopers op zoek naar sterke en gezonde bedrijven maken onderdeel uit van het netwerk van KoKo Kroup.

blockOrange Wat is uw bedrijf waard?
Als u uw ondernemingsactiviteiten gaat beëindigen of overdragen, zijn er diverse methoden die toegepast kunnen worden om de waarde van uw bedrijf te berekenen. De berekening van de waarde van uw bedrijf is mogelijk op basis van het verleden, het eigen vermogen, de toekomst of een combinatie hiervan. Specifiek binnen de assurantiebemiddelingsbranche wordt nog vaak gewerkt – of gedacht – in multipliers. Geen echte waarderingsmethoden, maar ervaringscijfers zoals de factormethode die gangbaar is geweest indien alleen de assurantieportefeuille verkocht werd.

En wat wilt u waarderen? Bij een onderneming die valt onder de inkomstenbelasting (eenmanszaak, firma of maatschap) kan dat de onderneming in zijn geheel betreffen, of een gedeelte zoals de assurantieportefeuille. Bij een besloten vennootschap kunnen dat de aandelen zijn, of de gehele of gedeeltelijke activa (bezittingen) met of zonder de passiva (schulden).

Binnen de meeste waarderingsmethoden wordt een zwaar gewicht toegekend aan de in het verleden behaalde resultaten of de in het verleden opgebouwd (portefeuille)waarde. Maar wat zijn de waardestuwers die van invloed kunnen zijn op de toekomstige resultaten voor de koper?

blockOrange Waardestuwers in de assurantiebemiddelingsbranche
Waarde en prijs zijn niet hetzelfde. De waarde is de uitkomst van één of meer toegepaste waarderingsmethoden. De prijs is het resultaat van onderhandelingen die twee partijen met elkaar voeren. Die prijs is niet alleen afhankelijk van het verleden en de verwachtingen voor uw bedrijf, maar vooral ook van de toekomstige (fiscale) mogelijkheden en voordelen voor de koper zoals:

  • De autonome omzetontwikkeling
  • Ruimte voor synergievoordelen
  • Mogelijkheden tot margeverbetering
  • De overname- en integratiekosten

Iedere categorie kent zijn eigen elementen. Daarnaast wordt de prijs natuurlijk vooral bepaald door het (toekomst)beeld van de financiële sector en de koopmotieven van de biedende partij: is het een financiële koper die zo snel mogelijk zo veel mogelijk rendement wil maken of is het eens strategische koper die vanuit nieuwe mogelijkheden waarde wil creëren op de langere termijn?

De autonome omzetontwikkeling
Een koper is bereid meer te betalen voor een bedrijf met autonome groeiperspectieven. Is er de laatste jaren groei gerealiseerd? Is er een relatieve oververtegenwoordiging (>25%) van zakelijke relaties? Hoe hoog is de polisdichtheid en de regionale concurrentiedruk? Is de (particuliere) klant al gewend aan vormen van digitale zelfwerkzaamheid? Allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstig groei van het bedrijf of de portefeuille en daarom gedeeltelijk ingeprijsd kunnen worden.

Synergievoordelen
De synergie voordelen bestaan veelal uit kostenbesparing door efficiency en schaalvoordelen, (technologische) kennisdeling en/of een betere marktbenadering. De mate van specialisatie, specifieke (e-commerce) vaardigheden en het opleidingsniveau van de medewerkers kunnen daarbij belangrijke waardestuwers zijn. Bij strategische overnames kunnen altijd synergie voordelen gerealiseerd worden, al worden deze synergie voordelen nogal eens overdreven.

Margeverbetering
Kan de koper meer omzet genereren uit het huidige “book of business”? Veel kopers van assurantiebemiddelingsbedrijven of assurantieportefeuilles zijn grote(re) bedrijven die vaak binnen de groep ook opereren als gevolmachtigd agent. Deze volmachtbedrijven – mits winstgevend – stellen de koper in staat om een verbetering van de marge te realiseren uit de huidige assurantieportefeuille. Het is daarbij van belang welke verzekeraars als risicodrager optreedt, of de portefeuille provinciaal of in volmacht elders (bijvoorbeeld een serviceprovider) “geplaatst” is en hoe de portefeuille qua verzekeringsvormen is samengesteld.

Integratiekosten
Een koper zal uw bedrijf of de assurantieportefeuille moeten integreren binnen zijn eigen onderneming. Daarnaast zijn aan de overname kosten verbonden. Bijvoorbeeld de kosten van de bedrijfsmakelaar en de accountant die door de koper (of door u) zijn ingeschakeld om de overname te begeleiden. Extra factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn de wijze waarop de premies worden geïncasseerd, of de gehele onderneming of alleen de gehele of gedeeltelijke activa worden overgedragen en het aantal (administratieve slapende) agentschappen bij verzekeraars en serviceproviders.

Print Friendly, PDF & Email