Performancemonitor Volmacht 2017 moet inzicht in de markt verbeteren

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt. Arthur Goes, eigenaar KoKo Kroup, geeft een nadere toelichting op het tot stand gekomen rapport en zijn persoonlijke visie op de volmachtmarkt.

Lees verder (PDF)

GA Magazine, december 2018

Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade)

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en het marktaandeel van de NVGA-leden is verder gestegen tot 28,1% aan premievolume schadeverzekeringen. De NVGA is verheugd dat het beleid van de afgelopen jaren ertoe heeft bijgedragen dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemiddelde schaderatio. De NVGA realiseert zich dat één waarnemingsjaar nog onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie.

Ook blijkt uit het rapport dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een verantwoord vergelijk te komen.

Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen geïndividualiseerde beloningsstructuur. Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’.

De NVGA wil naar alle stakeholders transparantie bieden over de performance van haar leden. De Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) is dan ook voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de website van de NVGA. De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor Volmacht (Schade) in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

Amsterdam, 8 november 2018

Verzekeraars zijn binnenvetters.

DNB oefent toezicht uit op de Nederlandse verzekeringssector. Voor het grootste gedeelte van de sector is dit op basis van Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk dat is ingegaan per 1 januari 2016.

Op 3 augustus 2018 jongstleden heeft de DNB de cijfers van verzekeraars gepubliceerd over 2017. Onder andere over de Premies, schaden en kosten van verzekeraars per branche. De nieuwe reeks (Solvency II) kent inmiddels twee waarnemingsjaren. Goed moment om de meetlat langs de kluwen van data te leggen en witte hapklare informatie te rapporteren. Want transparantie is één van de kernwaarden van KoKo Kroup.

Bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering

Bij de analyse is uitgegaan van de bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering. Herverzekering is een balans-instrument om het vermogen van een verzekeraar te beschermen. Veel verzekeraars betalen daarnaast bewust te veel herverzekeringspremie, omdat zij daarmee een deel van de winst laten vallen bij het moederbedrijf in het buitenland of de herverzekeringsdochter(s) in (fiscaal) aantrekkelijke landen. Door uit te gaan van de bruto cijfers voor herverzekering is een zuivere vergelijking op basis van performance indicatoren mogelijk.

Ook de activiteiten als herverzekeraar (geaccepteerde niet-proportionele herverzekering) zijn buiten beschouwing gelaten. 

Marktomvang

De totale markt voor schadeverzekering (exclusief ziektekosten / medisch kosten) is in 2017 gegroeid met € 249 miljoen (2,3%). De totale omvang (bruto geboekte premie) bedraag nu bijna € 11 miljard. De groei komt bijna volledig voor rekening van de branches waar premieverhogingen zijn doorgevoerd: Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (+ € 137 miljoen) en Brand (+ € 100 miljoen). Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen zal nog niet volledig in de cijfers verwerkt zijn. De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Het premievolume binnen de branche Krediet en borgtocht is nagenoeg gehalveerd tot € 23 miljoen, nadat de NV Nationale Borg-Maatschappij door een fusie is opgegaan in AmTrust International Underwriters DAC (AIU), een verzekeringmaatschappij, gevestigd in Dublin.

Na de overname van Generali door ASR  en Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden, ontstaat een oligopolistische markt. Meestal wordt een markt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (concentratiegraad c.q. marktaandeel van de 4 grootste marktpartijen) groter is dan circa 70%. De vier grootste marktpartijen (concernniveau) en hun marktaandelen zijn:

 1. Achmea: 26%
 2. Nationale Nederlanden (incl. Delta Lloyd): 20%
 3. ASR (incl. Generali): 16%
 4. Univé (verzamelde bedrijven): 5%

Bij een eventuele overname van Reaal  door één van de top drie verzekeringsconcerns, bereikt de C4-index een nog ongezondere waarde van 72%!

De grote verliezer van 2017 is Aegon Schadeverzekering. Deze maatschappij zag het premievolume met 41% teruglopen.  De vijf grootste stijgers, maar voorlopig nog op zeer grote afstand van de top 3, zijn:

 • Klaverblad: + 10,2%
 • Noordhollandsche van 1816: +9,7%
 • Bovemij: +9,3%
 • TVM: +8,9%
 • Goudse: +6,7%

Kostenefficiency

Verzekeraars zijn er nog steeds niet in geslaagd significante efficiencyverbeteringen te realiseren. Ondanks massa-ontslagen en vergaande consolidatie, zijn de totale interne kosten in 2017 gestegen met € 31 miljoen. Dankzij de doorgevoerde premieverhogingen, zijn de interne kosten procentueel gelijk gebleven (15,3% van de bruto geboekte premie).

Binnen Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk, worden verschillende kostencategorieën onderscheiden:

De interne kostencategorieën:

 • Administratiekosten
 • Vermogensbeheerkosten
 • Schadebehandelingskosten
 • Overheadkosten

En daarnaast de Acquisitiekosten, waaronder de provisie en tekencommissie worden verantwoord.

Uitgedrukt in een percentage van de bruto geboekte premie zijn de interne kosten per branche als volgt verdeeld:

De interne kosten binnen de branche Krediet en borgtocht vertonen een sterk afwijkend en niet consistent beeld en worden om die reden niet apart weergegeven.

De acquisitiekosten (voornamelijk provisies en tekencommissies) zijn – ondanks de doorgevoerde premieverhogingen – wel gedaald met € 21 miljoen . Dankzij aangepaste provisieregelingen en volmachtovereenkomsten, zijn de acquisitiekosten gedaald met 0,7% van de bruto geboekte premie. De sterkste daling zijn wij bij de branches Brand (minus 1,3%-punt) en Algemene Aansprakelijkheid (minus 1,5%-punt)

Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen en verlaging van de acquisitiekosten zal nog niet volledig zichtbaar zijn binnen de verschillende kostencategorieën.  De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Spaargeld

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de schadeverzekeraars is in 2017 ligt gedaald. Deze daling komt voornamelijk door een afname van het Tegenpartijkredietrisico (o.a. rekening courant tussen verzekeraars en bemiddelaars / gevolmachtigden) en een daling van het Schadeverzekeringstechnisch risico.

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de vier grootste marktpartijen (concernniveau) is in 2017 gestegen met 1,3%. Gelijktijdig is het totaal beschikbaar eigen vermogen om te voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste bij deze partijen gestegen met 3,1%. Het vermogensoverschot van de vier grootste partijen is opgelopen tot bijna € 1,5 miljard per ultimo 2017.

Conclusie(s)

Alleen als consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. Het heeft er alle schijn van dat de schadeverzekeringsmarkt zich verder transformeert naar een introvert en inefficient oligopolie waarbij het klantbelang en het herstel van vertrouwen niet of niet voldoende centraal staat. Het is jammer dat de transparantie beperkt blijft en niet alle data ook per individuele verzekeraar gepubliceerd wordt.

Amsterdam, 6  augustus 2018