Data is niets en van niemand!

Wie is de eigenaar van de data? Met name in 2017 hebben al vele juristen en advocaten gepubliceerd over dit vraagstuk. Een vraagstuk dat ondanks alle publicaties nog steeds een hoge actualiteitswaarde heeft en tot veel discussies leidt binnen de verzekeringsbranche. Met betrekking tot de privacy. Of binnen het kader van big-data (risico)analyse en klantprofileringen. Vreemd genoeg stellen vooral verzekeraars zich daarbij nogal bezitterig op. Zo pleiten verzekeraars zelfs tot vrije toegang tot voertuigdata. Maar data is niets! Niemand kan eigenaar zijn van data. De wet kent dat begrip alleen voor fysieke goederen.  Er is hooguit een soort van “data eigendom” voor databankproducenten die data zelf niet-exclusief hebben verzameld. Want iedereen bepaalt zelf aan wie hij of zij data levert en heeft het recht op vergetelheid!

Het lijkt tijd voor een paradigma shift. Je mag werken met de data die je geleverd krijgt en de leverancier heeft het recht nee te zeggen.  Maar als jij als leverancier weigert (voldoende) data af te leveren is het natuurlijk altijd mogelijk dat bepaalde ‘diensten’ onmogelijk worden.  Deze paradigma shift – is het wel een shift? – vinden wij eigenlijk ook al terug in de Algemene verordening Gegevensverwerking. “Gegevensverwerking” geeft  aan dat de data geen eigendom wordt maar op basis van een dataleveringsovereenkomst – vaak in de vorm van een privacyverklaring – niet-exclusief wordt geleverd aan de gegevensverwerker die hooguit een soort van mede-eigenaar wordt als databankproducent.

Mijn DATENSCHUTZ

Alleen als je data geheim houdt, heb je er grip op. Maar tegenwoordig kom je daar niet ver meer mee. Allerlei processen en webwinkels lopen vast. Om mijn privacy te beschermen is het erg prettig als leveranciers niet alles weten. In een omnichannel wereld leidt de versnippering van data tot kleine min of meer geïsoleerde gebieden (datasets). Maar hoe bepaal ik de minimale databehoefte bij leveranciers. Kan ik erop vertrouwen dat zij alleen de noodzakelijke data opvragen en productdata niet combineren of hergebruiken? Want waarom zou mijn autoverzekeraar geïnformeerd moeten worden over de waarde van mijn huis, de inboedel of mijn inkomen?

Binnen de data-distributieketen in de verzekeringsbranche speelt het intermediair  een cruciale rol. Hij is de eerste databankproducent die als vertrouwenspersoon zelfs de meest gevoelige data van de klant verzameld. De eerste data-firewal,l die vervolgens kan bepalen welk selectieve deel van de data uit zijn databank weer noodzakelijk geleverd moet worden aan één of meer verwerkers. Het intermediair is daarmee bewaker van de privacy van de klant. Hij verdeeld en heerst vanuit een één-op-één relatie naar een één-op-veel relatie met als doel een compleet pakket aan dienstverlening voor de klant te assembleren.

Steeds vaker werkt het intermediair samen met één of meer (tot de eigen groep behorende) gevolmachtigde agenten. Ook deze databankproducenten bouwen een niet-exclusieve verzameling op. Verzekeraars beroepen zich op een uitbestedingsovereenkomst om deze data op te eisen. Maar gevolmachtigde agenten leveren bijna altijd diensten die juist alleen voor het intermediair toegevoegde waarde hebben. In de pre-contractuele fase wordt middels tools van de gevolmachtigd agent data verzameld om de klant te kunnen adviseren en het juiste product of de juiste verzekeraar te selecteren. In een klantgericht schadebehandelingsproces wordt eerst data verzameld over de schadeoorzaak om daarna te onderzoeken of de schade onder de dekking valt van één of meerdere verzekeringen. De gehele databank valt daarmee buiten de reikwijdte van de uitbestedingsovereenkomst. De gevolmachtigd agent zal vervolgens een selectief deel van de data uit zijn databank kunnen verwerken voor de verzekeraar en ook eventueel leveren aan diezelfde verzekeraar. Voor dat deel van de data wordt de verzekeraar hooguit een soort van mede-eigenaar, maar nimmer op basis van exclusiviteit. De tweede data-firewall is een feit.

Zowel het intermediair als gevolmachtigd agenten opereren  onafhankelijk van de verzekeraar(s). Daarnaast zorgen zij voor de versnippering van data, terwijl zij wel gelijk een compleet pakket aan dienstverlening en “best of verzekeringen” assembleren. En als ik vergeten wil worden, begin ik heel gemakkelijk weer bij mijn eerste databankproducent.

Is het dan niet vreemd dat er zo weinig aandacht binnen de keten is voor privacy en echte onafhankelijkheid? Is het niet juist het intermediair én de gevolmachtigd agent die privacy én onafhankelijk kunnen inzetten als unieke toegevoegde waarde? Juist omdat het vertrouwen van de klant in verzekeraars nog steeds zo slecht is en het voortbestaan van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zelfs ter discussie staat. De tijdperken van Trust me en Tell me zijn voorbij. Wij  leven in een wereld die eist: Show me!

Show me!

Het intermediair kan zelf het initiatief nemen door een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ af te geven. Heel normaal voor Accountants maar nog steeds niet gebruikelijk onder bijvoorbeeld leden van Adfiz als branchevereniging van (onafhankelijk) financieel adviseurs. Gevolmachtigd agenten kunnen aanvullend verklaren dat zij schaden onafhankelijk afhandelen omdat zij niet direct belanghebbende zijn – in tegenstelling tot de risicodragende verzekeraars –  bij het beoordelen van de dekking en het vaststellen van de omvang van de schade.

Een verwerkersovereenkomst regelt alleen de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens en is onvoldoende. Terwijl de privacyverklaring te veel de nadruk legt op de bescherming van gegevens. Om grip te houden op de datahuishouding is het belangrijk om tussen alle schakels in de keten aanvullend over levering en gebruik van data duidelijke afspraken te maken tussen de (gegevens)leverancier en afnemer: een overeenkomst waarin onder andere wordt vastgelegd welke data geleverd wordt, met welk doel de ontvanger de data mag gaan gebruiken, met wie en waarom welke data gedeeld mag worden en de wederdiensten die daar tegenover staan. Zo’n dataleveringsovereenkomst kan onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld de Algemene voorwaarden. Zodat ook in de big data wereld het klantbelang centraal staat!

Amsterdam, 20 november 2019

De (on)zin van premiedifferentiatie

De verzekeringsbranche is gebouwd op de fundamenten van de actuariële en juridische disciplines. Disciplines die getraind zijn in het terug kijken in het verleden. Maar behaalde resultaten in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Zo luidt toch het motto dat door de sector zelf is uitgevonden?

En toch ligt het verleden aan de basis van de steeds verder gaande premiedifferentiatie, die overigens een averechts effect lijkt te hebben. Onder druk van de premiedifferentiatie komen wij uit een periode van krimp (lagere gemiddelde premies) en verslechterende resultaten. Ook zijn er praktijk cases bekend waarbij data driven re-underwriting geresulteerd heeft in een halvering van de omzet én blijvend slechte resultaten. Daarnaast ondermijnt premiedifferentiatie de solidariteit in Nederland.

Meer factoren, meer onzekerheid

Door de steeds verder gaande premiedifferentiatie neemt het aantal premiebepalende factoren toe. Daarmee stijgt ook de kans dat de uitkomst niet aansluit bij de (actuariële) verwachtingen.

De gemiddelde schadefrequentie bij Woonhuisverzekeringen bedraagt 10% (Verbond van Verzekeraars, Verzekerd van Cijfers, exclusief volmachttekening, 2015). In dezelfde periode ligt de schadefrequentie binnen een aantal individueel representatieve portefeuilles geanalyseerd door KoKo Kroup tussen de 9% en 11%. Een afwijking van 10% bij een variabele lijkt ‘gewoon’ en acceptabel.

Maar stel dat binnen het actuariële model meer dan één risicofactor gehanteerd wordt voor het inschatten van de schadefrequentie ? De formule 1 x 1 x 1 x 1 tot in het oneindige kent nog altijd als eindwaarde 1. Maar als wij bij iedere variabele met een afwijking van 10% rekening houden en het actuariële model kent slechts 10 (risico) variabelen? Dan ligt de uitkomst in het uiterste geval tussen de 0,35 en 2,59. 

Indien het aantal factoren en/of de onzekerheidsmarge groter is, dan neemt de kans toe dat de verwachte uitkomst – vaak achteraf niet of moeilijk te verklaren – flink afwijkt van de uiteindelijke waarheid.  En zo wordt de blackbox van de verzekeraar een blackbox voor de verzekeraar.

Wij organiseren solidariteit en maken risico’s beheersbaar, aldus de Gedragscode van Verzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Waar gaat het dan mis? Hebben verzekeraars nog wel voldoende verstand van verzekeren?

Premiedifferentiatie: alleen indien de verzekeringnemer de differentiatie zelf kan beïnvloeden.

Door de ontwikkelingen rond big data krijgen verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico. Tot zo ver de theorie, want deze stelling gaat er vanuit dat het risico gedifferentieerd kan worden op basis van objectief meetbare criteria die voldoende voorspellende waarde bieden. Uit de analyse van schaden blijkt bijvoorbeeld dat alleen premiedifferentiatie op basis van factoren die de verzekeringnemer zelf kan beïnvloeden en/of gerelateerd zijn aan zijn of haar gedrag zinvol is. 

Ook de verzekeringnemer denk er zo over. De Vereende heeft  onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau MWM2. Conclusie is dat Nederlanders solidair willen zijn. Wel is er verschil in solidariteit; de solidariteit is afhankelijk van of de verzekerde wel of niet iets aan dat hogere risico kan doen. Bij ‘eigen schuld’ is de bereidheid tot solidariteit beduidend lager. Deze ‘wijsheid van de massa’ zouden klantgerichte verzekeraars kunnen adopteren en het aantal criteria beperken tot gedragsvariabelen die de verzekeringsnemer ook zelf kan beïnvloeden.

Amsterdam, 26 september 2019

Volmacht management met ballen?

Iedereen heeft zijn mond vol over operationele excellentie binnen het volmachtbedrijf. ICT systemen moeten aangepast worden om Straight Through Processing (STP) en de zelfwerkzaamheid van de klanten te verhogen. En dat allemaal om de (verwachte verdere) daling van de tekencommissie te kunnen opvangen. Eenvoudige plug-ins worden massaal aangeschaft op basis van cost per use. Maar uiteindelijke levert zelfs zo’n cheap and dirty oplossing ook niet of enige efficiency verbetering op. Heeft het management van het volmachtbedrijf voldoende ballen om de echt noodzakelijk stap te zetten?

Wij kijken naar een “Willekeurig volmachtbedrijf”, aselect gekozen uit die kantoren die aan de vooravond staan van de echt noodzakelijk stap.

Ons “Willekeurig volmachtbedrijf” blijkt voor een 10-tal maatschappijen, verdeeld over 158 branches maar liefst 279 producten te hebben ingeregeld in zijn backoffice systeem. Zo vinden wij de oudere versies van pakketpolissen terug. Denk bijvoorbeeld aan het Goed Geregeld Pakket van Reaal (versie 2015 en versie 2018) of de verschillende versies van het Voordeelpakket van a.s.r. Daarnaast vinden wij meer dan 10 inboedel-, woonhuis-, AVP en reisverzekeringen terug. In totaal meer dan 15 verschillende personenautoverzekeringen en meer dan 5 verschillende caravan-, bromfiets-, stacaravan-, oldtimer-, aanhangwagen, eigen vervoer of elektronica verzekeringen. Een aantal van deze producten wordt niet meer aangeboden aan nieuwe klanten, maar gek genoeg vinden wij juist bij deze oude versies veruit de meeste lopende verzekeringen. Bij veel andere producten is het aantal lopende verzekeringen verwaarloosbaar en/of versnipperd over de verschillende maatschappijen.

Natuurlijk zijn er altijd maatschappijen (geweest) die een nieuw product introduceerde en het oude product voorlopige hebben gehandhaafd. KoKo Kroup onderzocht in 2017 de markt voor Aansprakelijkheidsverzekeringen en trok de conclusie dat een groot aantal klanten een nieuwe kwalitatief uitgebreidere en/of goedkopere aansprakelijkheidsverzekering kan afsluiten, indien zij overstappen naar een andere aanbieder of het meeste actuele product van de huidige aanbieder. Een groot deel van de provinciale portefeuilles is flink overpriced. Goed voor de winstgevendheid maar of daarbij het klantbelang voldoende centraal staat vraag ik mij af.

Nu wordt binnen het Volmachtbedrijf gelukkig zorgvuldiger omgesprongen met het belang van de klant. Maar een vergelijkbaar beleid binnen ons “Willekeurige volmachtbedrijf” zou een serieuze bedreiging vormen voor het voortbestaan.

Legacy rules!

Operationele excellentie kan niet gerealiseerd worden indien er geen rationalisatie van het productassortiment plaatsvindt en de non-selling oude producten – ongeacht de omvang van de opgebouwde portefeuille – worden omgezet naar de nieuwste versie. Handhaving van de legacy resulteert in:

 • onnodige kosten bij het beheer en onderhoud van de producten;
 • onnodige differentiatie bij aanpassing van de premie- en/of voorwaarden: zowel bij de uitvoering als bij de communicatie naar de klant;
 • onvoldoende draagkracht van portefeuille onderdelen door versnippering met sterk wisselende resultaten;
 • inefficiënt en ineffectief portefeuille beheer;
 • afwijkende processen en richtlijnen bij acceptatie en schadebehandeling.

De eenvoudige plug-ins en applicaties die STP en de zelfwerkzaamheid moeten verhogen, leveren niet of te weinig efficiency verbetering op. Veelal worden deze gekoppeld aan de meest recente versie van de producten en is het niet mogelijk om verschillende processen en richtlijnen bij acceptatie en schadebehandeling te ondersteunen. En hoe leg je uit dat sommige klanten wel en andere klanten niet gebruik kunnen maken van een bepaalde dienstverlening?

De echt noodzakelijke stap die gezet moet worden: rationaliseer en converteer! Daarbij kan gelijk overwogen worden de toegevoegde waarde propositie van het volmachtbedrijf opnieuw vorm te geven als ‘Flagshipstore’ en leverancier van een eigen huismerkproducten. Nog meer efficiëntieverbetering én vermindering van de keuzestress bij de klant.

KoKo Kroup heeft meerdere volmachtbedrijven begeleidt bij de ontwikkeling van eigen huismerkproducten en/of het rationaliseren en converteren van het productassortiment. Bij veel volmachtbedrijven bestaat de angst dat rationalisatie en conversie te veel klanten kost. Het tegendeel blijkt waar! Omdat bij rationalisatie en conversie veel aandacht besteed wordt aan de communicatie en voorlichting, is het royement op geconverteerde polissen bijna altijd lager dan het royement bij een aandachtsloze prolongatie. Toon ballen voor een toekomstbestendige volmachtpropositie en wacht niet op en verwacht niet te veel van de heilige graal, die geleverd moet worden door een ICT dienstverlener!

Amsterdam, 16 juni 2019

Onder de titel “Het zijn en het niet: een existentialistische visie op de volmachtmarkt” publiceerde KoKo Kroup in 2015 een aantal visiedocumenten. Het tweede deel “Go MAD: Making a difference” handelt over de wijze waarop gevolmachtigde een toegevoegde waarde propositie kunnen vormgeven. In essentie komt het erop neer dat een gevolmachtigd assurantiebedrijf kiezen uit een tweetal positioneringen:

 • als ‘Flagshipstore’ en leverancier van een eigen huismerkproducten. Huismerkproducten waarbij de premie en de voorwaarden samen met de deelnemende verzekeraar(s) ontwikkeld en afgestemd worden op de specifieke doelgroep of de eigen klantenkring van een gevolmachtigd assurantiebedrijf;
 • als ‘Factory outlet centre’ waar producten van een groot aantal verschillende aanbieders zijn opgenomen.

Samen vooruit met huismerken voor een toekomstbestendige volmachtpropositie

Als onderdeel van de keten heeft de gevolmachtigde alleen bestaansrecht indien hij waarde kan toevoegen voor de vorige (aanbieder) of volgende (bemiddelaar) schakel in de keten. De elementen ‘Operational Excellence’ en ‘Kostenefficiency’ uit het klassieke samenwerkingsmodel zijn nog slechts noodzakelijke hygiënische aspecten van het volmachtbedrijf die niet mogen ontbreken.

Onder de titel “Het zijn en het niet: een existentialistische visie op de volmachtmarkt” publiceerde KoKo Kroup in 2015 een aantal visiedocumenten. Het tweede deel “Go MAD: Making a difference” handelt over de wijze waarop gevolmachtigde een toegevoegde waarde propositie kunnen vormgeven.

In essentie komt het erop neer dat een gevolmachtigd assurantiebedrijf kiezen uit een tweetal positioneringen:

 • als ‘Flagshipstore’ en leverancier van eigen huismerkproducten. Huismerkproducten waarbij de premie en de voorwaarden samen met de deelnemende verzekeraar(s) ontwikkeld en afgestemd worden op de specifieke doelgroep of de eigen klantenkring van een gevolmachtigd assurantiebedrijf;
 • als ‘Factory outlet centre’ waar producten van een groot aantal verschillende aanbieders zijn opgenomen.

Flagshipstore

De belangrijkste waarde die geleverd wordt is het vertrouwen in de huismerkproducten doordat:

 • die goed ontworpen zijn en kostenefficiënt geleverd worden;
 • die ondergebracht worden bij (streng) geselecteerde aanbieder(s);
 • aan wie het risico wordt overgedragen tegen de beste voorwaarden en scherpste premie;
 • die geen verborgen gebreken kennen.

Het belangrijkste probleem dat wordt opgelost door een ‘Flagshipstore’, is de vermindering van de keuzestress. Niet alleen bij de klant, maar gelijktijdig ook bij de bemiddelaar met wie het volmachtbedrijf samenwerkt. Keuzestress die – door gebrekkig vertrouwen in aanbieders – alleen maar is toegenomen.

Binnen het PARP-proces worden verschillende categorieën huismerkproducten onderscheiden:

 • Regular: hierbij gaat het om 100% maatschappij-producten, waaraan door de gevolmachtigde toevoegingen zijn gedaan met een 100% maatschappij ondertekening (zelfde maatschappij) of de verzekeraar van wie het product is, is leader op een pool.
 • Heavy: hierbij moet gedacht worden aan eigen producten van een gevolmachtigde of maatschappij-producten met een andere maatschappij als risicodrager.

Factory outlet centre

De belangrijkste waarde die geleverd wordt is de omvang van het assortiment:

 • waarin producten van een groot aantal aanbieders zijn opgenomen (diep en breed assortiment);
 • die scherpe geprijsd zijn.

Het belangrijkste probleem dat wordt opgelost door een ‘Factory outlet Center’, is de behoefte aan one-stop shopping: op één plaats scherp geprijsde producten van een groot aantal aanbieders inzichtelijk bijeen brengen, waardoor het gemakkelijker wordt snel een goede keuze te maken.

Hebben we nog een keuze?

Er is sprake van een consolidatieslag in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Ook het aantal volmacht verstrekkende schadeverzekeraars krimpt sterk. Met een exponentiële verschraling van het aanbod als gevolg. Doordat het aantal aanbieders afneemt, neemt ook de toegevoegde waarde van het ‘Factory outlet centre’ af. En de gehele keten heeft alleen bestaansrecht indien de klant de waarde ook blijft erkennen. De noodzaak neemt toe om het assortiment uit te breiden met ‘provinciale’ aanbieders en producten en/of aan te vullen met eigen huismerken. De druk op de tekencommissie voegt daar nog extra uitdagingen aan toe.

Gelijktijdig dwingen verzekeraars ‘Flagshipstores’ ook over te stappen van huismerkproducten, waarbinnen de eigen klantenkring centraal staat, naar de gestandaardiseerde verzekeringen van de volmacht verstrekkende schadeverzekeraars. Een wellicht begrijpelijke ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling die de toegevoegde waarde sterk kan ondermijnen en een bedreiging vormt voor een toekomstbestendige positionering.

Samen aan de slag

Huismerkproducten zijn een noodzakelijke element voor een toekomstbestendig volmachtkanaal. Uit analyses blijkt dat ook bij 40% tot 60% van de huismerken het totale rendement beter is dan het rendement op de gestandaardiseerde eigen verzekeringen van de volmacht verstrekkende schadeverzekeraars. Een wildgroei van huismerken is echter niet kostenefficiënt voor alle betrokken partijen. Bij onvoldoende omvang heeft de portefeuille huismerkproducten ook onvoldoende draagkracht. Met als mogelijk gevolg sterk wisselende resultaten die de continuïteit van de propositie bedreigen.

Knelpunten die gemakkelijk overwonnen kunnen worden door samen aan de slag te gaan en huismerkproducten te ontwikkelen binnen een samenwerkingsverband van meerdere gevolmachtigde assurantiebedrijven indien de eigen portefeuille onvoldoende omvang kent.

Amsterdam, 8 april 2019

European Motor Insurance Markets, waar staan wij?

Insurance Europe is de Europese verzekering- en herverzekeringsfederatie waar 34 landenleden zoals het Verbond van Verzekeraars bij aangesloten zijn. In februari publiceerde Insurance Europe het rapport “European Motor Insurance Markets, february 2019”.

Het rapport is gebaseerd op de data t/m 2016 die door de individuele leden is aangeleverd. Niet alle data is beschikbaar voor alle landen. Helaas is Nederland één van de negatieve uitzonderingen. Blijkbaar is de (kwaliteit van de) aangeleverde data onvoldoende om bij alle kengetallen Nederland te plaatsen binnen een Europees perspectief. Hierdoor kunnen wij eigenlijk alleen algemene conclusies trekken:

 • de gemiddelde premie in Nederland ligt boven het Europese gemiddelde;
 • de Combined ratio ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde.

De Europese markt voor Motorrijtuigenverzekering is in 2016 gegroeid met 4% tot iets meer dan € 135 miljard. De gemiddelde schadelast per schade is gestegen, terwijl gelijktijdig juist de schadefrequentie is afgenomen. Per saldo resulteerde dit in een Combined ratio van 98,6% (2016). De Combined ratio voor de subbranche Aansprakelijkheid (MTPL – Motor Third-Party Liability) bedraagt 100,9% (2016) , De Combined ratio voor de subbranche Motorrijtuigen Overige (Damage) bedraagt 89,4%.

Het rapport “European Motor Insurance Markets, february 2019” kunt u hier downloaden. Ook alle onderliggende datatabellen kunt u downloaden en gebruiken voor een nadere analyse.

Amsterdam, 3 maart 2019

Market entrance: Five disciplines to sustainable profitability!

Especially to assist new (foreign) entrants, Koko Kroup developed a method to enter the market of authorized agents (managed general underwriters – agents | MGU – MGA): The five disciplines to sustainable profitability!

The Dutch total non-life insurance market has a size (2017) of € 55 billion (gross written premium). Excluding the product cluster “Medical costs”, the size amounts to € 11 billion, a growth of 2.3% compared to 2016.

The market of authorized agents is an important distribution channel. The market share (total market, excluding “Medical costs”) of the 174 member of the NVGA (Dutch Association of Authorized Agents) is almost 30% (2017). The market shares vary per product cluster and per type of agent. In recent years, the market of authorized agents has grown substantially faster than the total market. The market of authorized agents often has a lower average claims ratio within large product-market combinations and has therefore made a positive contribution to profitability.

For new insurance companies, it’s a small effort to open the treasury and release a new market that make the difference. Go MAD!

Five disciplines to sustainable profitability!

In a growing market where strong authorized agents need more and fresh carriers, growth is not a challenge. But only if you make the right choices, a sustainable business model can be set down and opens the road to sustainable profitability. KoKo Kroup developed a method to enter the market of authorized agents and stay in control over risks and your future! Because only results count.

Are you considering entering the market of authorized agents? Contact us for transmission of knowledge and information or download our brochure.

Amsterdam, 28 januari 2019

Zürich Innovation World Championship (ZIWC)

Blijven wij hopen op oude tijden die niet meer vanzelf terugkomen? Het innovatief vermogen is meer dan ooit bepalend voor de toekomst en het succes van verzekeraars. Lastig want iedereen is opgeleid om doelen te realiseren en ‘te leveren’, niet om leiding te geven aan de noodzakelijke en onzekere ontdekkingsreis. Innoveren vraagt lef, durf en ruimte om te kunnen experimenteren. Zurich Insurance Group toont leiderschap en heeft de ontdekkingsreis werelds aangepakt! 

Het Zürich Innovation World Championship (ZIWC) is de eerste internationale Insurtech-competitie. Start-ups van over de hele wereld hebben de gelegenheid aangegrepen om nieuwe ideeën te presenteren die het potentieel hebben om een ​​revolutie teweeg te brengen op het gebied van mobiliteit, financiële planning, slimme huizen / gebouwen, digitale gezondheid en een “wildcard”-categorie.

De voorrondes: Country Round & Regional Round
Zurich ontving meer dan 450 aanmeldingen uit 49 landen. In oktober 2018 zijn 130 start-ups uitgenodigd op kantoren van Zürich over de hele wereld om hun Insurtech idee te presenteren aan een Zürich Country Leadership-team. De winnaars van deze Country Round zijn door gegaan naar de regionale showdown in december 2018. Nederland, waar Zurich helaas niet meer aanwezig is, is niet vertegenwoordigd en aan het Zürich Innovation World Championship is zo ver ik weet niet of nauwelijks enige publicitaire aandacht besteed.

In december 2018 hebben de 22 Country Round finalisten deelgenomen aan de regionale rondes, waarbij zij hun Insurtech idee hebben gepresenteerd aan de jury. Van digitale gezondheids-apps tot producten voor waterbeheer, de deelnemers hebben indruk gemaakt met hun baanbrekende ideeën. De acht winnaars van de Regional Round gaan nu door naar de laatste fase van het kampioenschap: de Global Round.

Wie zijn deze finalisten?
Het leitmotiv van Zürich is dat zij moeten blijven onderzoeken hoe technologie de bescherming van hun klanten verder kan verbeteren. En niet alleen maar om zichzelf geheel of gedeeltelijk ‘opnieuw’ uit te vinden en de verzekeringssector te transformeren. Deze dubbele doelstelling zien wij ook terug in de selectie van de regionale winnaars. De acht regionale winnaars zijn (in alfabetische volgorde):

 • Chisel – Finalist uit de regio Noord-Amerika
 • Habit Analytics – Finalist uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika
 • LifeNome – Finalist uit de regio Latijns-Amerika
 • Nubihome – Finalist uit de regio Latijns-Amerika
 • Shayp – Finalist uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika
 • Soldier.ly – Finalist uit de regio Azië / Stille Oceaan
 • Vymo – Finalist uit de regio Azië / Stille Oceaan
 • zesty.ai – Finalist uit de regio Noord-Amerika

Chisel
Chisel biedt de verzekeringssector een kant-en-klare oplossingen die natuurlijke taalverwerking en AI toepassen. Natuurlijke taalverwerking kan nu worden toegepast op vele functies binnen het verzekeringsbedrijf waarvoor mensen moeten lezen, begrijpen, vergelijken, controleren of extraheren – in een enkel document, of in verschillende documenten, of zelfs in een volledig cliëntbestand. Gestructureerde of ongestructureerde tekst.

Habit Analytics
Habit aggregeert en analyseert gegevens van IoT-apparaten, smartphones en contextuele gegevensbronnen om inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten en gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk te maken.

LifeNome
Variaties in je genen (SNP’s genoemd) maken je uniek en anders dan andere. Twee decennia van onderzoek en duizenden genoom-brede associatiestudies hebben LifeNome een kritisch inzicht gegeven in hoe deze variaties van invloed zijn op honderden wellness-eigenschappen en beslissingen. Met behulp van ons geavanceerde computeralgoritme en wetenschappelijke interactiesstudies met betrekking tot genen, kan LifeNome de vitamines en vetverwerking van uw lichaam, huidverzorgingsbehoeften, spier- en letselprofiel, slaapkwaliteit en honderden andere wellnesskenmerken beoordelen en kunt u keuzes maken die overeenkomen met de behoefte van uw lichaam. Geen generieke diëten meer, generieke trainingsroutines of generiek huidverzorgingsadvies.

Nubihome
Nubihome helpt verzekeringsmaatschappijen risico’s te verkleinen door metadata van klanten te analyseren, te innoveren met nieuwe diensten en kansen op upselling en cross-selling te identificeren.

Shayp
Elke dag gaat 35% van het gedistribueerde water verloren in huizen, gebouwen en pijpleidingen. Shayp pakt het waterverlies aan in gebouwen en woningen door de kosten van lekkages op één meetpunt te beoordelen, de gebruiker te alarmeren en onderhoud uit te initiëren.

Soldier.ly
Overwatch is ontworpen om u te helpen stress te verminderen en bewust te leven. Overwatch controleert continu uw hartslag, activiteiten en gedrag om stresspatronen te detecteren en helpt u vervolgens uw ademhaling, meditatie en visualisatie te gebruiken om stress en angst snel te verminderen.

Vymo
Vymo is een mobiele persoonlijke verkoopassistent. Het kan voorspellen wat een buitendienstmedewerker moet doen en hem onderweg coachen om meer, sneller te sluiten. Leren van de beste buitendienstmedewerkers in de organisatie om de beste resultaten te bereiken.

zesty.ai
Zesty.ai maakt gebruik van de kracht van Artificial Intelligence om wereldwijd de verzekeringsbranche te helpen binnen autonomen acceptatiesystemen risico’s van gebouwen beter in te schatten.

De acht start-ups komen eind januari naar Zürich voor de laatste Global Round. Daar presenteren zij hun ideeën aan internationale executives van Zurich en andere belanghebbenden. Zurich is van plan om de drie winnaars op 30 januari bekend te maken.

Amsterdam, 24 januari 2019


Performancemonitor Volmacht 2017 moet inzicht in de markt verbeteren

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt. Arthur Goes, eigenaar KoKo Kroup, geeft een nadere toelichting op het tot stand gekomen rapport en zijn persoonlijke visie op de volmachtmarkt.

Lees verder (PDF)

GA Magazine, december 2018

Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade)

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en het marktaandeel van de NVGA-leden is verder gestegen tot 28,1% aan premievolume schadeverzekeringen. De NVGA is verheugd dat het beleid van de afgelopen jaren ertoe heeft bijgedragen dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemiddelde schaderatio. De NVGA realiseert zich dat één waarnemingsjaar nog onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie.

Ook blijkt uit het rapport dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een verantwoord vergelijk te komen.

Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen geïndividualiseerde beloningsstructuur. Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’.

De NVGA wil naar alle stakeholders transparantie bieden over de performance van haar leden. De Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) is dan ook voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de website van de NVGA. De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor Volmacht (Schade) in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

Amsterdam, 8 november 2018

Verzekeraars zijn binnenvetters.

DNB oefent toezicht uit op de Nederlandse verzekeringssector. Voor het grootste gedeelte van de sector is dit op basis van Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk dat is ingegaan per 1 januari 2016.

Op 3 augustus 2018 jongstleden heeft de DNB de cijfers van verzekeraars gepubliceerd over 2017. Onder andere over de Premies, schaden en kosten van verzekeraars per branche. De nieuwe reeks (Solvency II) kent inmiddels twee waarnemingsjaren. Goed moment om de meetlat langs de kluwen van data te leggen en witte hapklare informatie te rapporteren. Want transparantie is één van de kernwaarden van KoKo Kroup.

Bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering

Bij de analyse is uitgegaan van de bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering. Herverzekering is een balans-instrument om het vermogen van een verzekeraar te beschermen. Veel verzekeraars betalen daarnaast bewust te veel herverzekeringspremie, omdat zij daarmee een deel van de winst laten vallen bij het moederbedrijf in het buitenland of de herverzekeringsdochter(s) in (fiscaal) aantrekkelijke landen. Door uit te gaan van de bruto cijfers voor herverzekering is een zuivere vergelijking op basis van performance indicatoren mogelijk.

Ook de activiteiten als herverzekeraar (geaccepteerde niet-proportionele herverzekering) zijn buiten beschouwing gelaten. 

Marktomvang

De totale markt voor schadeverzekering (exclusief ziektekosten / medisch kosten) is in 2017 gegroeid met € 249 miljoen (2,3%). De totale omvang (bruto geboekte premie) bedraag nu bijna € 11 miljard. De groei komt bijna volledig voor rekening van de branches waar premieverhogingen zijn doorgevoerd: Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (+ € 137 miljoen) en Brand (+ € 100 miljoen). Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen zal nog niet volledig in de cijfers verwerkt zijn. De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Het premievolume binnen de branche Krediet en borgtocht is nagenoeg gehalveerd tot € 23 miljoen, nadat de NV Nationale Borg-Maatschappij door een fusie is opgegaan in AmTrust International Underwriters DAC (AIU), een verzekeringmaatschappij, gevestigd in Dublin.

Na de overname van Generali door ASR  en Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden, ontstaat een oligopolistische markt. Meestal wordt een markt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (concentratiegraad c.q. marktaandeel van de 4 grootste marktpartijen) groter is dan circa 70%. De vier grootste marktpartijen (concernniveau) en hun marktaandelen zijn:

 1. Achmea: 26%
 2. Nationale Nederlanden (incl. Delta Lloyd): 20%
 3. ASR (incl. Generali): 16%
 4. Univé (verzamelde bedrijven): 5%

Bij een eventuele overname van Reaal  door één van de top drie verzekeringsconcerns, bereikt de C4-index een nog ongezondere waarde van 72%!

De grote verliezer van 2017 is Aegon Schadeverzekering. Deze maatschappij zag het premievolume met 41% teruglopen.  De vijf grootste stijgers, maar voorlopig nog op zeer grote afstand van de top 3, zijn:

 • Klaverblad: + 10,2%
 • Noordhollandsche van 1816: +9,7%
 • Bovemij: +9,3%
 • TVM: +8,9%
 • Goudse: +6,7%

Kostenefficiency

Verzekeraars zijn er nog steeds niet in geslaagd significante efficiencyverbeteringen te realiseren. Ondanks massa-ontslagen en vergaande consolidatie, zijn de totale interne kosten in 2017 gestegen met € 31 miljoen. Dankzij de doorgevoerde premieverhogingen, zijn de interne kosten procentueel gelijk gebleven (15,3% van de bruto geboekte premie).

Binnen Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk, worden verschillende kostencategorieën onderscheiden:

De interne kostencategorieën:

 • Administratiekosten
 • Vermogensbeheerkosten
 • Schadebehandelingskosten
 • Overheadkosten

En daarnaast de Acquisitiekosten, waaronder de provisie en tekencommissie worden verantwoord.

Uitgedrukt in een percentage van de bruto geboekte premie zijn de interne kosten per branche als volgt verdeeld:

De interne kosten binnen de branche Krediet en borgtocht vertonen een sterk afwijkend en niet consistent beeld en worden om die reden niet apart weergegeven.

De acquisitiekosten (voornamelijk provisies en tekencommissies) zijn – ondanks de doorgevoerde premieverhogingen – wel gedaald met € 21 miljoen . Dankzij aangepaste provisieregelingen en volmachtovereenkomsten, zijn de acquisitiekosten gedaald met 0,7% van de bruto geboekte premie. De sterkste daling zijn wij bij de branches Brand (minus 1,3%-punt) en Algemene Aansprakelijkheid (minus 1,5%-punt)

Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen en verlaging van de acquisitiekosten zal nog niet volledig zichtbaar zijn binnen de verschillende kostencategorieën.  De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Spaargeld

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de schadeverzekeraars is in 2017 ligt gedaald. Deze daling komt voornamelijk door een afname van het Tegenpartijkredietrisico (o.a. rekening courant tussen verzekeraars en bemiddelaars / gevolmachtigden) en een daling van het Schadeverzekeringstechnisch risico.

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de vier grootste marktpartijen (concernniveau) is in 2017 gestegen met 1,3%. Gelijktijdig is het totaal beschikbaar eigen vermogen om te voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste bij deze partijen gestegen met 3,1%. Het vermogensoverschot van de vier grootste partijen is opgelopen tot bijna € 1,5 miljard per ultimo 2017.

Conclusie(s)

Alleen als consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. Het heeft er alle schijn van dat de schadeverzekeringsmarkt zich verder transformeert naar een introvert en inefficient oligopolie waarbij het klantbelang en het herstel van vertrouwen niet of niet voldoende centraal staat. Het is jammer dat de transparantie beperkt blijft en niet alle data ook per individuele verzekeraar gepubliceerd wordt.

Amsterdam, 6  augustus 2018