Geef als adviseur onafhankelijkheidsverklaring af

Een keurmerk of certificaat dat naast de deskundigheid ook de onafhankelijkheid waarborgt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een wederopbloei van de adviseur. De adviseur kan nu zelf het initiatief nemen door een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ af te geven. Lees verder (PDF)

Model Onafhankelijkheidsverklaring: Onafhankelijkheidsverklaring

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 21 januari 2014

Geketend bij zelfzuchtige gehechtheid

Ketenmanagement is een dynamisch proces en de partners moeten zich bewust zijn van role shifting. Het functioneren van organisaties in de financiële dienstverlening kan niet los gezien worden van andere organisaties. Verzekeraars, adviseurs, gevolmachtigden en toezichthouders hebben allemaal een eigen rol in de keten en zijn slechts een kleine schakel in het grotere geheel. Daarbij hebben de zwakke schakels een negatief effect op de prestatie elders in de keten of de keten in haar geheel. Bedrijven in de financiële dienstverlening hebben dus een belang dat verder reikt dan het optimaal functioneren van de eigen organisatie. Er is sprake van een ketenbelang waar zelfzuchtige gehechtheid schadelijk is voor het optimaliseren van de waardeketen. Lees verder (Findinet)

Findinet, 6 januari 2014

Betchfight in de polder

Medio november werd Betch geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Betch is opgericht door Elzard van der Peer en Roderik Hageman maar de grote geldschieter achter de vergelijker van verzekeringen is Quote-miljonair Ronald van der Laar, via zijn Marga Holding BV. Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen en hanteert als motto ‘wie ziet het nou beter’. Met een grote camera die gericht is op de uit de Independer reclames bekende webcam ‘Indy’ werd de aanval geopend op de marktleider. 

Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen.

Independer was not amused. Per brief aan het adres van Betch sommeerde Independer Betch ondermeer het gebruik van Indy en de kleinerende berichtgeving richting Independer te staken. En passant vroeg de arrogante marktleider zich openlijk af of Betch de belofte aan de klant wel waar kon maken. Of Betch even de superioriteit van haar dienstverlening ten opzichte van Independer wilde bewijzen.

Inmiddels heeft Betch webcam ‘Indy’ van de site verwijderd en had zij haar advocaten ingeschakeld. De aanval op de marktleider lijkt nu definitief geopende te zijn nu Independer in de flanken ook aangevallen wordt door de Telegraaf, programma’s als Kassa en Radar en minister Schippers van Volksgezondheid de Tweede Kamer heeft toegezegd dat diverse toezichthouders de werkwijze van vergelijkingssites gaan onderzoeken. Volgens Schipper zijn vergelijkingssites niet altijd eerlijk over hun werkwijze. Helaas voor Independer wordt in de berichtgeving iedere keer weer de naam van Independer, als onderdeel van zorgverzekeraar Achmea, genoemd.

De gebeten hond Independer blijft niet stil zitten en weet de media-aandacht vast te houden. Via de weblog van Independer worden de zware jongens ingezet met als gevolg dat de echte internetgebruiker overladen wordt met negatieve berichten over Independer via zoekmachines als Google. Wellicht halen zij het beste in verzekeraars naar boven, maar op dit moment zeker niet het beste uit zichzelf. Misschien dat de echte spindoctors vanuit moederbedrijf Achmea hun kennis en ervaring moeten delen?

Oorlogsverslaggever Ruud Martens bericht ons van het Betch-front (weblog: reactie Independer op Betch.nl). In zijn laatste update van 8 december meldt Ruud: “Afgelopen weken is er herhaaldelijk constructief contact geweest met de mensen van Betch. Zij hebben toegelicht dat ze de propositie van vergelijker van vergelijkers echt willen gaan invullen. Wij denken dat er ruimte is voor een dergelijk initiatief en wensen ze veel succes. We hebben afgesproken niet openlijk in te gaan op de inhoud van de gesprekken. Wel is het goed om te zien dat Indy, de webcam van Independer, niet meer gebruikt wordt door Betch. Juridische procedures zijn dan ook niet aan de orde en we kunnen ons richten op het bedienen van onze klanten. Dat doen we beide namelijk het liefst en vol overtuiging op onze eigen manier. De brief aan Betch is hierdoor niet meer actueel en hebben we geschrapt uit dit bericht.”

Pater familias Edmond Hillhorst beschermt de kwaliteitsstatus van Independer (weblog: Independer voldoet aan transparantie-eisen uit AFM-onderzoek). In zijn laatste update van 6 december meldt Edmond: “Onder de titel ‘Belangrijke informatie voor consumenten blijft lastig vindbaar op vergelijkingssite’ heeft de AFM hierover in oktober 2012 een persbericht uitgebracht. Hierin worden geen namen van individuele instellingen genoemd. Wel is het zo dat wij van de AFM de bevestiging hebben gekregen dat Independer op alle onderdelen aan deze vereisten voldoet.”

Een klein fout van Edmond? In het persbericht en op de website van de AFM staat toch echt vermeld dat er maar één vergelijker voldoet aan alle criteria: “Het onderzoek laat zien dat negentien van de 33 onderzochte partijen vermeldt wat ze concreet doen voor consumenten, maar dat die informatie in slechts zes gevallen hiervan goed vindbaar is. Van de onderzochte partijen vermelden er achttien hoe ze verdienen, wat in vijf gevallen hiervan goed te vinden is. Hoe de vergelijking tot stand komt, staat op acht sites. Dat is echter in slechts drie gevallen eenvoudig te vinden. In dertien gevallen voldoet de informatie over de volledigheid van de vergelijking, wat in zeven gevallen voor consumenten makkelijk te vinden is. Slechts bij één partij was alle informatie aanwezig en goed vindbaar”. De AFM wilde destijds de naam van deze ene vergelijker niet bekend maken omdat zij niet als keurmerk misbruikt wilde worden. Het is dan ook maar de vraag of Independer de stelling van de eigen superioriteit kan bewijzen.

Independer ligt onder vuur. Als aanhanger van de krijgskunst in de ondernemingsstrategie, Sun Tzu en Guerrilla marketing, zal ik de Betchfight in de polder met veel aandacht volgen. Niet in de laatste plaats omdat de dominante positie van Achmea-dochter Independer een doorn in het oog is van de overige verzekeraars. Verzekeraars die terecht of onterecht klagen over de hoge afgedwongen vergoedingen, de twijfelachtige verzekeringstechnische resultaten, het eroderende effect op de premie, de houdbaarheidsdatum van de klanten en de belangenconflicten met het eigen directe of indirecte kanaal. In het door Independer gekozen business model is deze vergelijker als geen ander afhankelijk van de vergoedingen welke door verzekeraars voldaan worden. Draaien zij de kraan dicht en slaat de twijfel over de integriteit van Independer toe bij de klant, dan is het nog maar de vraag of Independer zich volgend jaar wederom in de zorgverzekeringsstrijd kan mengen. Tenzij Independer offensief haar beloningsmodel aanpast en de rekening voor de door haar geleverde toegevoegde waarde neerlegt bij de klant die deze toegevoegde waarde afneemt.

Het is niet langer de kleine Robin TwitterHood en branchecriticus Koesveld die uit het ei gekropen is in Barneveld en kritiek uit op Independer, maar ook de in corporate verzekeringen actieve Van der Laar c.s. die het smaldeel van verzekeraars de weg wijst. Achter de linies gedropt probeert hij – net zoals overigens vergelijk de vergelijkers ToCompare – de toevoer van klanten af te snijden. Het kan zomaar dat verzekeraars – al dan niet met de DNB aanwijzing over ‘Risicobeheersing volmachtportefeuille’ in de hand – het verzet (in stilte) gaan steunen.

AssurantieMagazine, 9 december 2013

Geen woorden maar daden!

“De verzekeringsbranche werkt al geruime tijd aan het herstel van het vertrouwen: het belang van de klant, de klantbehoefte moet centraal staan. Al die initiatieven heeft het Verbond sinds 2009 gebundeld onder de naam: VerzekeraarsVernieuwen”: aldus het Verbond van Verzekeraars op haar website. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 18 september 2013

Verrichtingentarief voor Gevolmachtigden, een modieuze dwaling?

Het Verbond van Verzekeraars heeft consultant Paul Heuperman van Heathfield gevraagd een verrichtingentarief bij volmachten te onderzoeken in de richting van het voorkeursmodel van de AFM. Gelijktijdig heeft de NVGA KPMG Advisory gevraagd een ‘goed model verrichtingentarief’ te ontwikkelen voor volmachtkantoren. KPMG heeft inmiddels haar eindrapportage opgeleverd, maar “De notitie Heuperman is een intern bestuursstuk”, aldus Leo de Boer namens het transparante Verbond van Vernieuwende Verzekeraars. 

“De ontwikkeling, de invoering en het beheer van een activiteitentarief zullen kostenverhogend en complex zijn.” Althans, dit concludeert KPMG in haar rapport. Voor de randvoorwaarden en technische complicatie verbonden aan de introductie van een verrichtingentarief verwijzen wij graag naar genoemde rapportages.

Wij  vragen ons af of de verzekeringnemer wel gebaat is bij de geheel of gedeeltelijke overgang naar een ander (hybride) beloningsmodel. De vorm van beloning kan een grote invloed hebben op het gedrag van marktpartijen.

Bij een eventuele introductie van een verrichtingentarief of activiteitenbeloning lijkt het lucratief te worden voor de Gevolmachtigde om zoveel mogelijk handelingen te verrichten en te investeren in administratie in plaats van een betere dienstverlening aan de klant. Dat klinkt – net zoals het uitvoeren van een dubbel onderzoek – niet echt efficiënt.

Welke ervaringen zijn opgedaan in andere branches en kunnen wij deze kennis transformeren naar de volmachtmarkt?

Breek me de bek niet open

De tandartsen en mondhygiënisten werken sinds jaar en dag hoofdzakelijk via verrichtingentarieven. Maar ook bij de huisarts, de fysiotherapeut en andere zorgverleners vinden wij deze vorm van honorering terug.

Omdat het uiteindelijke tarief voor een verrichting is gebaseerd op de gemiddelde benodigde tijd, zijn in de praktijk afwijkingen eerder regel dan uitzondering. Hoe globaler de omschrijving van de verrichting, hoe groter de afwijking.  Hierdoor is een systeem ontstaan met een waslijst aan verrichtingen en toeslagen voor complicerende factoren, die snel aangepast of vernieuwd moeten kunnen worden. De zorgaanbieder kan vervolgens voor iedere behandeling een rekening op maat opbouwen of beter gezegd ‘rechtvaardigen’.Een röntgenfoto op zijn tijd, naast enkele adviezen over “flossen en ragen”, met als direct gevolg het niet genormeerde en controleerbare “tandsteen verwijderen uitgebreid”, doen de rekening aardig oplopen.

Een sterk gereguleerde markt waar het gezond verstand het verloren heeft van technocratische regelgeving en de kosten volledig uit de hand zijn gelopen. Kosten welke, zonder rigoureuze aanpassingen van het model, alleen nog maar te beteugelen lijken door het beperken of uitsluiten van de vergoedingen of verhogen van de premie. De klant staat inderdaad centraal. Helaas niet meer bij de dienstverlening, maar wel bij de financiering!

Niet voor niets stapt de Gezondheidszorg meer en meer over op DBC’s: de Diagnose Behandelcombinatie. Een DBC vergoedt in een vaste totaalprijs de gehele behandeling van eerste consult tot aan de laatste controle. Een model dat een effectieve en efficiënte behandeling door de zorgverlener stimuleert en daarmee de klant centraal stelt.

Marktpartijen en Toezichthouders zou moeten overwegen het belang van de klant centraal te stellen en de modieuze dwaling van een verrichtingentarief te verlaten. Ook in de financiële dienstverlening worden mensen behandeld door mensen. Mensen die ongetwijfeld hun gedrag afstemmen op en aanpassen aan het model waarbinnen zij hun werkzaamheden moeten verrichten.

AssurantieMagazine, 4 juli 2013

De verborgen schatten van het volmachtbedrijf

Voor maatschappijen is het een kleine moeite om de schatkamer te openen en de financiële verantwoording te baseren op de gerapporteerde daadwerkelijke verdiende premie. De vrijval van ten onrechte gereserveerde nog iet verdiende premie kan per maatschappij een eenmalige bijzondere bate opleveren van (vele) miljoenen euro’s netto winst. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 13 juni 2013

Renainsurance in Advies

Midden in een paradigmaverschuiving lijkt het onafhankelijk intermediair de weg naar een succesvol bestaan nog niet gevonden te hebben. Natuurlijk, de transparantie over advieskosten wordt door de consument positief gewaardeerd. Maar is hij of zij ook bereid de hoge nota te betalen die gekoppeld is aan het afsluiten van een complexe verzekering – en straks ongetwijfeld ook voor een ‘eenvoudige’auto- of inboedelpolis? Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 5 maart 2013

Nieuwe wegen die het verschil maken in de zaakschademarkt

Verschillende mensen geloven dat het einde der tijden op 21 december 2012 aanbreekt. Deze hardnekkige mythe is ontstaan doordat de kalender die de Maya-indianen ooit gemaakt hebben op die dag eindigt. Ik hoop van harte dat de Maya-indianen gelijk hebben en wij op deze dag eindelijk een stap zetten naar een daadwerkelijk nieuwe financiële wereld.. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 18 december 2012

Gezocht: Passende regelgeving rond beloning

Tijdens een seminar, eigen tijd geleden georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), werd door een Tilburgse hoogleraar privaatrecht de verhouding uiteengezet tussen het publiek- en privaatrecht: “Algemeen publiek rechtelijke bepalingen zoals de Wft zijn alleen ‘vooraf’ nodig om de tijd te overbruggen tot open normen binnen privaatrechtelijke regelgeving (BW), eventueel door individuele jurisprudentie (de Hoge Raad der Nederlanden), achteraf worden ingevuld. Of omdat deze ‘jurisprudentie’ een (te) hoge (financiële) drempel kent. Binnen deze juridische context is het privaatrecht leidend en dient het publiek recht de tijdelijke tekortkoming op te vangen.”

Nu doet zich een nieuw probleem voor. Een belangrijk deel van nieuwe algemeen publiek rechtelijke bepalingen welke betrekking hebben op de beloning zijn opgenomen in nieuwe ‘open normen’ meestal gedragen door het containerbegrip ‘passend’. Daar waar publiek rechtelijke bepalingen juist bedoeld zijn om nadere invulling te geven aan open normen faalt de wetgever en toezichthouder. Via weinig concrete leidraden probeert de branche en/of haar toezichthouder(s) een excessieve beloning die niet in een redelijke verhouding staat tot de inspanningen te voorkomen.

De verwarring is compleet nu open normen in het privaatrecht worden ingevuld via open normen in het publiekrecht. Wat is een passende beloning voor uitvoeren van taken als gevolmachtigde van een verzekeraar? Welke invulling moeten wij geven aan de ‘kennelijke onredelijksheidsnorm’ bij de rechtstreekse beloning van een financieel adviseur? Marktwerking en ondernemerschap wordt verhinderd door een verlammende wettelijke paraplu te creëren van angst en bedreiging. Ga je gang, maar pas op! Als wij morgen plotseling vinden dat jullie te veel verdienen, dan kunnen wij ingrijpen.

Het zou van realiteitszin getuigen als wij als goed voornemen voor 2013 verplichte transparantie omarmen. Volledige transparantie over kosten en over iedere vorm van beloning. Door transparantie kan de klant zelf beoordelen in hoeverre hij of zij de beloning of de kosten passend en maatschappelijk verantwoord vindt. Kosten efficiënte ondernemers – verzekeraar, gevolmachtigde, bemiddelaar of adviseur – die het belang van de klant centraal stellen, kunnen vervolgens echt profiteren van hun blue ocean strategie.

Vrijheid in ondernemerschap, meer waardecreatie voor de klant en een daling van de kosten van regelgeving en toezicht! Wellicht niet in het belang van de sterk groeiende groep van mensen die hun salaris verdienen en macht ontlenen aan ‘fuzzy compliance’, maar toch op zijn minst een goed voornemen dat de financiële wereld leuker kan maken.

Amsterdam, 17 december 2012

Hysterese in verzekeringen op komst!

In de verzekeringssector gebeurt heel veel, maar de effectieve verandering is nog steeds beperkt. Oude organisaties zitten gevangen in een systemisch patroon. Per definitie is ook de behoefte aan verandering bij de bestaande belangrijkste – en kennelijk tevreden – klanten niet of nauwelijks aanwezig. Het gevaar van kannibalisme op de bestaande business en/of verdienmodellen is daardoor te groot. Lees verder (PDF)

Findinet, Branche in Beweging, december 2012