Geef als adviseur onafhankelijkheidsverklaring af

Een keurmerk of certificaat dat naast de deskundigheid ook de onafhankelijkheid waarborgt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een wederopbloei van de adviseur. De adviseur kan nu zelf het initiatief nemen door een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ af te geven. Lees verder (PDF)

Model Onafhankelijkheidsverklaring: Onafhankelijkheidsverklaring

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 21 januari 2014

Geketend bij zelfzuchtige gehechtheid

Ketenmanagement is een dynamisch proces en de partners moeten zich bewust zijn van role shifting. Het functioneren van organisaties in de financiële dienstverlening kan niet los gezien worden van andere organisaties. Verzekeraars, adviseurs, gevolmachtigden en toezichthouders hebben allemaal een eigen rol in de keten en zijn slechts een kleine schakel in het grotere geheel. Daarbij hebben de zwakke schakels een negatief effect op de prestatie elders in de keten of de keten in haar geheel. Bedrijven in de financiële dienstverlening hebben dus een belang dat verder reikt dan het optimaal functioneren van de eigen organisatie. Er is sprake van een ketenbelang waar zelfzuchtige gehechtheid schadelijk is voor het optimaliseren van de waardeketen. Lees verder (Findinet)

Findinet, 6 januari 2014

Betchfight in de polder

Medio november werd Betch geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Betch is opgericht door Elzard van der Peer en Roderik Hageman maar de grote geldschieter achter de vergelijker van verzekeringen is Quote-miljonair Ronald van der Laar, via zijn Marga Holding BV. Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen en hanteert als motto ‘wie ziet het nou beter’. Met een grote camera die gericht is op de uit de Independer reclames bekende webcam ‘Indy’ werd de aanval geopend op de marktleider. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 9 december 2013

Geen woorden maar daden!

“De verzekeringsbranche werkt al geruime tijd aan het herstel van het vertrouwen: het belang van de klant, de klantbehoefte moet centraal staan. Al die initiatieven heeft het Verbond sinds 2009 gebundeld onder de naam: VerzekeraarsVernieuwen”: aldus het Verbond van Verzekeraars op haar website. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 18 september 2013

Verrichtingentarief voor Gevolmachtigden, een modieuze dwaling?

Het Verbond van Verzekeraars heeft consultant Paul Heuperman van Heathfield gevraagd een verrichtingentarief bij volmachten te onderzoeken in de richting van het voorkeursmodel van de AFM. Gelijktijdig heeft de NVGA KPMG Advisory gevraagd een ‘goed model verrichtingentarief’ te ontwikkelen voor volmachtkantoren. KPMG heeft inmiddels haar eindrapportage opgeleverd, maar “De notitie Heuperman is een intern bestuursstuk”, aldus Leo de Boer namens het transparante Verbond van Vernieuwende Verzekeraars. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 4 juli 2013

De verborgen schatten van het volmachtbedrijf

Voor maatschappijen is het een kleine moeite om de schatkamer te openen en de financiële verantwoording te baseren op de gerapporteerde daadwerkelijke verdiende premie. De vrijval van ten onrechte gereserveerde nog iet verdiende premie kan per maatschappij een eenmalige bijzondere bate opleveren van (vele) miljoenen euro’s netto winst. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 13 juni 2013

Renainsurance in Advies

Midden in een paradigmaverschuiving lijkt het onafhankelijk intermediair de weg naar een succesvol bestaan nog niet gevonden te hebben. Natuurlijk, de transparantie over advieskosten wordt door de consument positief gewaardeerd. Maar is hij of zij ook bereid de hoge nota te betalen die gekoppeld is aan het afsluiten van een complexe verzekering – en straks ongetwijfeld ook voor een ‘eenvoudige’auto- of inboedelpolis? Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 5 maart 2013

Nieuwe wegen die het verschil maken in de zaakschademarkt

Verschillende mensen geloven dat het einde der tijden op 21 december 2012 aanbreekt. Deze hardnekkige mythe is ontstaan doordat de kalender die de Maya-indianen ooit gemaakt hebben op die dag eindigt. Ik hoop van harte dat de Maya-indianen gelijk hebben en wij op deze dag eindelijk een stap zetten naar een daadwerkelijk nieuwe financiële wereld.. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 18 december 2012

Gezocht: Passende regelgeving rond beloning

Tijdens een seminar, eigen tijd geleden georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), werd door een Tilburgse hoogleraar privaatrecht de verhouding uiteengezet tussen het publiek- en privaatrecht: “Algemeen publiek rechtelijke bepalingen zoals de Wft zijn alleen ‘vooraf’ nodig om de tijd te overbruggen tot open normen binnen privaatrechtelijke regelgeving (BW), eventueel door individuele jurisprudentie (de Hoge Raad der Nederlanden), achteraf worden ingevuld. Of omdat deze ‘jurisprudentie’ een (te) hoge (financiële) drempel kent. Binnen deze juridische context is het privaatrecht leidend en dient het publiek recht de tijdelijke tekortkoming op te vangen.”

Nu doet zich een nieuw probleem voor. Een belangrijk deel van nieuwe algemeen publiek rechtelijke bepalingen welke betrekking hebben op de beloning zijn opgenomen in nieuwe ‘open normen’ meestal gedragen door het containerbegrip ‘passend’. Daar waar publiek rechtelijke bepalingen juist bedoeld zijn om nadere invulling te geven aan open normen faalt de wetgever en toezichthouder. Via weinig concrete leidraden probeert de branche en/of haar toezichthouder(s) een excessieve beloning die niet in een redelijke verhouding staat tot de inspanningen te voorkomen.

De verwarring is compleet nu open normen in het privaatrecht worden ingevuld via open normen in het publiekrecht. Wat is een passende beloning voor uitvoeren van taken als gevolmachtigde van een verzekeraar? Welke invulling moeten wij geven aan de ‘kennelijke onredelijksheidsnorm’ bij de rechtstreekse beloning van een financieel adviseur? Marktwerking en ondernemerschap wordt verhinderd door een verlammende wettelijke paraplu te creëren van angst en bedreiging. Ga je gang, maar pas op! Als wij morgen plotseling vinden dat jullie te veel verdienen, dan kunnen wij ingrijpen.

Het zou van realiteitszin getuigen als wij als goed voornemen voor 2013 verplichte transparantie omarmen. Volledige transparantie over kosten en over iedere vorm van beloning. Door transparantie kan de klant zelf beoordelen in hoeverre hij of zij de beloning of de kosten passend en maatschappelijk verantwoord vindt. Kosten efficiënte ondernemers – verzekeraar, gevolmachtigde, bemiddelaar of adviseur – die het belang van de klant centraal stellen, kunnen vervolgens echt profiteren van hun blue ocean strategie.

Vrijheid in ondernemerschap, meer waardecreatie voor de klant en een daling van de kosten van regelgeving en toezicht! Wellicht niet in het belang van de sterk groeiende groep van mensen die hun salaris verdienen en macht ontlenen aan ‘fuzzy compliance’, maar toch op zijn minst een goed voornemen dat de financiële wereld leuker kan maken.

Amsterdam, 17 december 2012

Hysterese in verzekeringen op komst!

In de verzekeringssector gebeurt heel veel, maar de effectieve verandering is nog steeds beperkt. Oude organisaties zitten gevangen in een systemisch patroon. Per definitie is ook de behoefte aan verandering bij de bestaande belangrijkste – en kennelijk tevreden – klanten niet of nauwelijks aanwezig. Het gevaar van kannibalisme op de bestaande business en/of verdienmodellen is daardoor te groot. Lees verder (PDF)

Findinet, Branche in Beweging, december 2012