Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade)

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en het marktaandeel van de NVGA-leden is verder gestegen tot 28,1% aan premievolume schadeverzekeringen. De NVGA is verheugd dat het beleid van de afgelopen jaren ertoe heeft bijgedragen dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemiddelde schaderatio. De NVGA realiseert zich dat één waarnemingsjaar nog onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie.

Ook blijkt uit het rapport dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een verantwoord vergelijk te komen.

Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen geïndividualiseerde beloningsstructuur. Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’.

De NVGA wil naar alle stakeholders transparantie bieden over de performance van haar leden. De Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) is dan ook voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de website van de NVGA. De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor Volmacht (Schade) in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

Amsterdam, 8 november 2018

Verzekeraars zijn binnenvetters.

DNB oefent toezicht uit op de Nederlandse verzekeringssector. Voor het grootste gedeelte van de sector is dit op basis van Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk dat is ingegaan per 1 januari 2016.

Op 3 augustus 2018 jongstleden heeft de DNB de cijfers van verzekeraars gepubliceerd over 2017. Onder andere over de Premies, schaden en kosten van verzekeraars per branche. De nieuwe reeks (Solvency II) kent inmiddels twee waarnemingsjaren. Goed moment om de meetlat langs de kluwen van data te leggen en witte hapklare informatie te rapporteren. Want transparantie is één van de kernwaarden van KoKo Kroup.

Bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering

Bij de analyse is uitgegaan van de bruto cijfers van het directe bedrijf voor herverzekering. Herverzekering is een balans-instrument om het vermogen van een verzekeraar te beschermen. Veel verzekeraars betalen daarnaast bewust te veel herverzekeringspremie, omdat zij daarmee een deel van de winst laten vallen bij het moederbedrijf in het buitenland of de herverzekeringsdochter(s) in (fiscaal) aantrekkelijke landen. Door uit te gaan van de bruto cijfers voor herverzekering is een zuivere vergelijking op basis van performance indicatoren mogelijk.

Ook de activiteiten als herverzekeraar (geaccepteerde niet-proportionele herverzekering) zijn buiten beschouwing gelaten. 

Marktomvang

De totale markt voor schadeverzekering (exclusief ziektekosten / medisch kosten) is in 2017 gegroeid met € 249 miljoen (2,3%). De totale omvang (bruto geboekte premie) bedraag nu bijna € 11 miljard. De groei komt bijna volledig voor rekening van de branches waar premieverhogingen zijn doorgevoerd: Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (+ € 137 miljoen) en Brand (+ € 100 miljoen). Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen zal nog niet volledig in de cijfers verwerkt zijn. De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Het premievolume binnen de branche Krediet en borgtocht is nagenoeg gehalveerd tot € 23 miljoen, nadat de NV Nationale Borg-Maatschappij door een fusie is opgegaan in AmTrust International Underwriters DAC (AIU), een verzekeringmaatschappij, gevestigd in Dublin.

Na de overname van Generali door ASR  en Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden, ontstaat een oligopolistische markt. Meestal wordt een markt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (concentratiegraad c.q. marktaandeel van de 4 grootste marktpartijen) groter is dan circa 70%. De vier grootste marktpartijen (concernniveau) en hun marktaandelen zijn:

 1. Achmea: 26%
 2. Nationale Nederlanden (incl. Delta Lloyd): 20%
 3. ASR (incl. Generali): 16%
 4. Univé (verzamelde bedrijven): 5%

Bij een eventuele overname van Reaal  door één van de top drie verzekeringsconcerns, bereikt de C4-index een nog ongezondere waarde van 72%!

De grote verliezer van 2017 is Aegon Schadeverzekering. Deze maatschappij zag het premievolume met 41% teruglopen.  De vijf grootste stijgers, maar voorlopig nog op zeer grote afstand van de top 3, zijn:

 • Klaverblad: + 10,2%
 • Noordhollandsche van 1816: +9,7%
 • Bovemij: +9,3%
 • TVM: +8,9%
 • Goudse: +6,7%

Kostenefficiency

Verzekeraars zijn er nog steeds niet in geslaagd significante efficiencyverbeteringen te realiseren. Ondanks massa-ontslagen en vergaande consolidatie, zijn de totale interne kosten in 2017 gestegen met € 31 miljoen. Dankzij de doorgevoerde premieverhogingen, zijn de interne kosten procentueel gelijk gebleven (15,3% van de bruto geboekte premie).

Binnen Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk, worden verschillende kostencategorieën onderscheiden:

De interne kostencategorieën:

 • Administratiekosten
 • Vermogensbeheerkosten
 • Schadebehandelingskosten
 • Overheadkosten

En daarnaast de Acquisitiekosten, waaronder de provisie en tekencommissie worden verantwoord.

Uitgedrukt in een percentage van de bruto geboekte premie zijn de interne kosten per branche als volgt verdeeld:

De interne kosten binnen de branche Krediet en borgtocht vertonen een sterk afwijkend en niet consistent beeld en worden om die reden niet apart weergegeven.

De acquisitiekosten (voornamelijk provisies en tekencommissies) zijn – ondanks de doorgevoerde premieverhogingen – wel gedaald met € 21 miljoen . Dankzij aangepaste provisieregelingen en volmachtovereenkomsten, zijn de acquisitiekosten gedaald met 0,7% van de bruto geboekte premie. De sterkste daling zijn wij bij de branches Brand (minus 1,3%-punt) en Algemene Aansprakelijkheid (minus 1,5%-punt)

Het effect van de doorgevoerde premieverhogingen en verlaging van de acquisitiekosten zal nog niet volledig zichtbaar zijn binnen de verschillende kostencategorieën.  De aanpassingen worden over het algemeen doorgevoerd per contractvervaldatum.

Spaargeld

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de schadeverzekeraars is in 2017 ligt gedaald. Deze daling komt voornamelijk door een afname van het Tegenpartijkredietrisico (o.a. rekening courant tussen verzekeraars en bemiddelaars / gevolmachtigden) en een daling van het Schadeverzekeringstechnisch risico.

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) van de vier grootste marktpartijen (concernniveau) is in 2017 gestegen met 1,3%. Gelijktijdig is het totaal beschikbaar eigen vermogen om te voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste bij deze partijen gestegen met 3,1%. Het vermogensoverschot van de vier grootste partijen is opgelopen tot bijna € 1,5 miljard per ultimo 2017.

Conclusie(s)

Alleen als consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. Het heeft er alle schijn van dat de schadeverzekeringsmarkt zich verder transformeert naar een introvert en inefficient oligopolie waarbij het klantbelang en het herstel van vertrouwen niet of niet voldoende centraal staat. Het is jammer dat de transparantie beperkt blijft en niet alle data ook per individuele verzekeraar gepubliceerd wordt.

Amsterdam, 6  augustus 2018

 

 

Is DNB handelingsonbekwaam?

De combined ratio bij Motorrijtuigen Aansprakelijkheid is vorig jaar fors verder verslechterd, van 111 naar 121. Dat blijkt uit door DNB verzamelde cijfers.
DNB schreef begin juli dat “er sprake is van een zorgelijke situatie”. Daarnaast geeft de DNB aan dat het premie-inkomen is afgenomen. Zij vragen verzekeraars wederom expliciet om benodigde maatregelen te nemen. Een leuk statement vanuit Amsterdam, maar is de DNB in deze wel handelingsbekwaam?

Met zo’n generaliserende uitspraak jaagt de DNB het premieniveau in de markt wellicht omhoog, maar zij kan ook de onderlinge concurrentieverhoudingen sterk verstoren. Een soort van legale versie van verplichte horizontale prijsafspraken tussen Nederlandse verzekeraars die schadelijk zijn voor de consument. Vol verwachting klopt ons hart. Welke verzekeraars worden ’gedwongen’ maatregelen te treffen en de premies te verhogen? Het zou de DNB sieren als zij dit soort vage berichtgeving achterwege zou laten. Een cultuurverandering in de sector is gebaat bij transparantie en volledige informatievoorziening. Een gebrek aan transparantie en/of onvolledige informatie resulteert in speculatie.

Cijfers
In de speculatieve vakantiemodus hebben wij gekeken naar de cijfers. Er valt ons een paar dingen op:

De daling van het premie-inkomen heeft niet (alleen) te maken met de gesuggereerde prijsdaling. De cijfers van Allianz / London maken geen deel meer uit van de publicatie door de DNB. Daar verdampt zo’n € 220 miljoen (2013) aan premie uit de statistieken. Valt deze verzekeraar, met als dominant prijslabel Allsecur niet meer onder Nederlands toezicht en kunnen Tim en Tom nu rustig hun eigen gang gaan?

In totaal vielen 32 risicodragers met een vergunning voor Motorrijtuigen Aansprakelijkheid onder toezicht van de DNB. Gezamenlijk kende deze partijen een bruto schaderatio van 87,90%. Een elftal risicodragers kende een bruto schaderatio die in 2014 boven het gemiddelde lag, samen goed voor zo’n 20% van het premie-inkomen. De grootste drie: Delta Lloyd met € 155 mln, Reaal met € 136 mln en TVM Zakelijk met zo’n € 70 mln.

Ontoereikend
Ongeveer de helft van de premie is opgegaan aan schade-uitkeringen op oude jaren. De vrijval van reserves is ongeveer gelijk. Wat wel opvalt is dat deze vrijval ontoereikend is, juist bij partijen als Delta Lloyd en Reaal. Deze negatieve run-off op oude jaren levert een substantiële negatieve bijdrage. Fouten in het reserveringsbeleid in het verleden lijken deze verzekeraars de das om te doen. Voor Reaal niet de eerste keer overigens. Als één van de voorgangers van Reaal heeft AXA ooit de (volmacht)markt enkele jaren verrast met een spraakmakend (bij)reserveringsbeleid.

Als er minder vrijvalt dan uitbetaald wordt zijn of de reserveringen onvoldoende geweest of de reserveringen worden nog even niet of niet geheel vrijgegeven maar achter de hand gehouden. Tenslotte vind de DNB het niet leuk als een verzekeraar ‘te scherp aan de wind vaart’ of is het prettig om door middel van wat extra vrijval volgend jaar direct een goede indruk achter te laten bij de nieuwe bazen.

Kleinere verzekeraars die hun portefeuille Motorrijtuigen aan het afbouwen zijn kan je moeilijk vragen de benodigde maatregelen te treffen. Dit gaat op voor partijen als Europeesche en Zevenwouden. Weliswaar kennen deze partijen een bovengemiddelde bruto schaderatio, maar dit ‘probleem’ lost zich vanzelf op.

Breed
De branche Motorrijtuigen kent daarnaast een vrij brede scope. Niet alleen personenautoverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook bestelauto-, vrachtauto-, motor- en bromfietsverzekeringen. Iedere differentiatie van het resultaat naar product ontbreekt. De Nederlandse consument heeft nog meer inzicht in de samenstelling van de Griekse economie, dan in het book of business van verzekeraars. De zes verzekeraars met een gezonde bruto schaderatio kennen over het algemeen een weinig gedifferentieerd assortiment. Deze Fitness-club wordt aangevoerd door hun grotere vertegenwoordigers Noordhollandsche van 1816 en Univé Schade N.V.

Maar goed, wat zijn al deze waarnemingen waard als de bruto schaderatio bij Cascoverzekeringen ‘gemiddeld ‘slechts’ 64,10% bedraagt en als aanvullende dekking het leed verzacht?

Oplopende kosten
Waar de DNB zich veel meer zorgen om zou moeten maken is de nog steeds oplopende kosten. De bedrijfskosten (bruto kostenratio) zijn ondanks alle technologische vooruitgang en zelfwerkzaamheid van de klant én het intermediair, weer opgelopen. Voor de gehele branche Motorrijtuigen van 29,66% (2013) naar 31,15% (2014). Voor Motorrijtuigen Aansprakelijkheid, het product waar de vergelijkers van leven en dat de hoeksteen vormt van verzekeren via Internet, is de bruto kostenratio opgelopen van 30,33% naar 31,63%. Leuker kunnen wij het niet maken. Wel duurder.

Amsterdam, 10 augustus 2015